Thống kê


Đang xem 280
Toàn hệ thống: 1468
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––¨–––

Số: 21/2003/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––¨––––––

Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt

nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án : "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề";

- Căn cứ Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề và ông Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Khoản 1, Điều 37 của Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp  hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Các trường trung học chuyên nghiệp  không phân biệt hệ tuyển đều tổ chức thi tốt nghiệp ba môn: Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp, Chính trị. Nội dung thi là những kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Riêng môn Chính trị được tổ chức thi ngay sau khi hoàn thành các nội dung của môn học, nội dung thi là những kiến thức thuộc chương trình quy định cho từng hệ tuyển sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Việc áp dụng Quyết định này được thực hiện đối với những học sinh thi tốt nghiệp từ năm 2004 trở đi.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 

                 K/T BỘ TRƯỞNG  TẠO                       

Nơi nhận :                                                          Thứ trưởng

- Như điều 3(để thực hiện)

- Ban khoa giáo TW

- Ban TT-VHTW

- Văn phòng CP

- Lãnh đạo Bộ

- Công báo                                                    Nguyễn Văn Vọng

- Lưu: VP (PC, HC),

Vụ THCN&DN, Vụ CTCT

 

Số lần xem trang: 261
Điều chỉnh lần cuối: 27-02-2008

Hệ trung cấp chính qui

Quy chế học tập hệ trung cấp (13-03-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai không tám năm

Xem trả lời của bạn !