Thống kê


Đang xem 214
Toàn hệ thống: 1327
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT CHUYỂN TRÌNH ĐỘ

 VÀ HỆ ĐÀO TẠO


Căn cứ quy chế
43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2007, Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện xét chuyển trình độ đào tạo hay hệ đào tạo như sau:

 I – Qui trình xét chuyển.

 1. Sau khi có Quyết định buộc thôi học và xét tốt nghiệp, sinh viên có nguyện vọng chuyển xuống hệ cao đẳng chính qui, hệ đại học Vừa làm vừa học (VLVH)  làm đơn theo mẫu tại trang Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn và nộp tại văn phòng Khoa/Bộ môn trong thời hạn quy định .

2. Sau khi hết thời hạn xin xét chuyển, phòng Đào tạo căn cứ vào học lực của sinh viên và chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đề xuất Ban giám hiệu (BGH) ký quyết định chuyển trình độ, hay hệ đào tạo cho sinh viên.

3. Sinh viên xem  quyết định đã được Ban giám hiệu phê duyệt tại Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn.
II – Qui trình nhập học theo hệ hay trình độ đào tạo mới.

1. Đối với các sinh viên được chuyển sang hệ đào tạo chính quy ở trình độ cao đẳng, hệ VLVH: Trong vòng 2 tuần  sinh viên nhận quyết định chuyển trình độ hay hệ đào tạo tại phòng Đào tạo, nhận mã sinh viên mới, lớp mới, cố vấn học tập mới. Đóng học phí tại phòng KH-TC.

2. Làm thẻ sinh viên mới tại phòng Công tác sinh viên.

3. Sinh viên chuyển sang hệ chính qui đăng ký học theo lớp mới theo hướng dẫn của cố vấn học tập.

 4. Đối với các sinh viên được chuyển sang hệ đào tạo VLVH: thực hiện nhập học theo qui định của  Nhà trường.

5. Thời gian học: được tính theo khóa đào tạo mới được chuyển tới.

 6. Phòng Đào tạo lập quyết định trình Ban giám hiệu ký công nhận bổ sung sinh viên nhập học cho các Khoa/BM có sinh viên được chuyển đến tương ứng.

III - Bảo lưu điểm

       Các sinh viên được chuyển hệ hay trình độ đào tạo phải làm đơn xin bảo lưu điểm (theo mẫu ) và được xét bảo lưu các môn học theo quy định của Trường.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang: 308
Điều chỉnh lần cuối:

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng theo học chế tín chỉ

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 08 năm 2021) (20-08-2021)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2018) (22-08-2018)

Quyết định Ban hành quy định về công tác cố vấn học tập - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM (23-03-2016)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014) (28-07-2014)

Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng theo hệ tín chỉ (28-07-2014)

Tài liệu thi viên chức, chuyển ngạch (02-12-2013)

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (26-02-2013)

Thông tư 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. (26-02-2013)

QUY ĐỊNH 2834/QĐ-ĐT-ĐHNL ký ngày 20/12/2011 về Học phần thi cải thiện trong Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐH Nông Lâm TPHCM (15-02-2012)

QUY ĐỊNH 1302/QĐ-ĐT-ĐHNL ký ngày 05/09/2008 về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐH Nông Lâm TPHCM (08-12-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bốn một hai

Xem trả lời của bạn !