Thống kê


Đang xem 273
Toàn hệ thống: 1488
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi bổ sung  “Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế đào tạo đối với sinh viên đại học, cao đẳng
 hình thức vừa làm vừa học”
---------------------------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “ Điều lệ Trường Đại học”.
Căn cứ theo Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v thay đổi tổ chức của ĐHQG TP.HCM theo đó ĐHNL TP.HCM tách ra thành trường Đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào thẩm quyền và trách nhiệm thi hành Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành “Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học”.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Bãi bỏ một số quy định tại Điều 10. Thi lại, thi trả nợ và bảo lưu kết quả học phần, của “Hướng dẫn chi tiết thực hiện quy chế đào tạo đối với sinh viên đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” ban hành kèm theo Quyết định số 1622/2007/QĐ/ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TPHCM như sau:
Khoản 3 điều 10 bỏ đoạn : số lần được thi trả nợ tối đa là hai lần (bốn lần thi trên 1 môn học)
Điều 2:  Sửa đổi, bổ sung điều 15 của  “Hướng dẫn chi tiết thực hiện quy chế đào tạo đối với sinh viên đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” ban hành kèm theo Quyết định số 1622/2007/QĐ/ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TPHCM như sau:
Điều 15. Hình thức và nội dung thi tốt nghiệp, được sửa đổi bổ sung  như sau:
 1. Hình thức thi tốt nghiệp:
 a) Làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp ưu tiên áp dụng cho sinh viên đạt kết quả học tập từ trung bình khá trở lên và không còn học phần bắt buộc nào có điểm dưới 5. Trưởng khoa được quyền quyết định tỷ lệ sinh viên làm đồ án hoặc khóa luận tốt. Trường hợp trưởng khoa quyết định cho sinh viên còn nợ môn học và không đạt điểm trung bình như quy định ở trên làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp phải đảm bảo một số điều kiện như sau:
- Sinh viên phải làm giấy đề nghị được làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp với cam kết nếu đến ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp mà vẫn còn nợ môn học thì phải chấp nhận điểm C (cấm thi) trong cột điểm lần một của học phần khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên phải đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp với khóa sau hoặc học kỳ sau và phải đóng đầy đủ học phí theo quy định.
- Tỷ lệ sinh viên/giảng viên hướng dẫn không quá 4 cho một lớp.
Đồ án, khoá luận tốt nghiệp được coi là học phần có khối lượng không quá 10 đơn vị học trình. Số lượng học phần khoá luận tốt nghiệp được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo do Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.
        Hình thức, thời gian làm và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp do Khoa/BM quy định theo kế họach đào tạo của Trường (trong vòng 5 tháng, vào học kỳ cuối của khóa học). Khoa/BM có thể thông báo tên và nội dung các khóa luận cùng tên giảng viên hướng dẫn, sinh viên phải đăng ký trong thời gian quy định (vào đầu học kỳ cuối).
            Hình thức trình bày của cuốn khóa luận tốt nghiệp theo quy định thống nhất của Trường.
            Điều kiện được bảo vệ: 1. Được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn và phê duyệt của Bộ môn quản lý đồng thời khóa luận được nộp đúng hạn, hình thức trình bày đúng quy định đồng thời phải đạt điểm chấm đánh giá từ 5 (năm) trở lên; 2. Đến thời điểm bảo vệ không còn môn học nào dưới điểm 5 (năm).
b) Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và sinh viên cao đẳng. Các sinh viên phải hoàn tất trả nợ các học phần hoặc môn học mới được dự thi tốt nghiệp
2. Nội dung thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm hai phần: phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn; được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo với tổng khối lượng kiến thức tương đương với khối lượng kiến thức của đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này. Các Khoa, Bộ môn xây dựng thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt nội dung và khối lượng kiến thức tính bằng đơn vị học trình của các phần kiến thức ôn tập đối với từng chương trình cụ thể và công bố vào đầu học kỳ cuối khoá.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay trong năm học 2008-2009, tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Điều 4: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                              HIỆU TRƯỞNG (đã ký)
                                                                       TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG
 

Số lần xem trang: 352
Điều chỉnh lần cuối: 14-10-2008

Hệ đại học vừa làm vừa học

Quy định về học tập của SV hệ vừa làm vừa học của ĐHNLTPHCM (13-03-2007)

QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 2007 (24-09-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một chín chín chín

Xem trả lời của bạn !